Amber Eco przeprowadziło stacjonarne szkolenie na temat praw ochrony środowiska

03.06.2024

Na zaproszenie Sieci Enterprise Europe Network i Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, firma Amber Eco przeprowadziła stacjonarne szkolenie na temat praw ochrony środowiska i obowiązków przedsiębiorców oraz podstawowych przepisów i praktyk  pod kątem wymagań krajowych i unijnych.

Szkolenie dedykowane było przedstawicielom małych i średnich przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego i usług. Uczestnicy  mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz dowiedzieć się, jak spełniać wymogi prawne, minimalizować ryzyko związane z odpowiedzialnością środowiskową, a także jak wprowadzać ekologiczne praktyki w swoich firmach.

Dokładne zrozumienie  przepisów i odpowiednia ich interpretacja pozwala firmom uniknąć ryzyka związanego z naruszeniem prawa oraz ewentualnych konsekwencji z tego wynikających, takich jak kary finansowe. Podczas szkolenia szczegółowo omówiono kluczowe przepisy, w tym Ustawę o ochronie środowiska oraz Ustawę o odpadach, a także dyrektywy unijne mające istotny wpływ na działalność przedsiębiorstw. Uczestnicy zapoznali się z wymaganiami dotyczącymi zanieczyszczeń powietrza, a także zasadami zarządzania odpadami, w tym segregacji, recyklingu i utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Kolejnym kluczowym zagadnieniem poruszonym w trakcie szkolenia była tematyka gospodarki wodno – ściekowej, która obejmuje szeroki zakres działań związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi. Podczas szkolenia przekazano uczestnikom cenną wiedzę m.in z zakresu monitorowania jakości wody, regulacji emisji ścieków, czy procesu wydawania pozwoleń wodnoprawnych. Specjaliści z Amber Eco przedstawili liczne przykłady z własnego doświadczenia, pokazując jak zapisy teoretyczne przekładają się na praktyczne wyzwania w codziennej działalności firm. Poruszono również kwestie odpowiedzialności prawnej za szkody środowiskowe oraz procedur postępowania w przypadku wystąpienia szkody środowiskowej.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli jego uczestnikom na lepsze i bardziej efektywne zarządzanie aspektami środowiskowymi w swoich firmach. Szkolenie podkreśliło znaczenie proaktywnego podejścia do ochrony środowiska, nie tylko jako obowiązku prawnego, ale również jako elementu strategii biznesowej, który może przynieść korzyści ekonomiczne i wizerunkowe.