Inauguracja otwarcia Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich

25.04.2024

W Pałacu w Koszęcinie Śląska Federacja Przedsiębiorców Polskich zainaugurowała swoją działalność. To wydarzenie stanowiło istotny moment  dla środowiska biznesowego regionu, gromadząc przedstawicieli Regionalnej Polityki Gospodarczej, samorządu, przedsiębiorców oraz otoczenia biznesowego na Śląsku, jednocześnie tworząc wyjątkową atmosferę jedności i współpracy.

Spotkanie rozpoczęło się od przemówień inauguracyjnych, w których liderzy Federacji oraz zaproszeni goście podkreślili znaczenie przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarczego regionu śląskiego.   

W imieniu Przewodniczącego Federacji Przedsiębiorców Polskich, Marka Kowalskiego głos zabrała Grażyna Spytek – Bandurska, ekspert Federacji ds. stosunków pracy, dialogu społecznego i rynku pracy. Wypowiedzieli się także przedstawiciele regionalnych organizacji samorządu gospodarczego: prezydent Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej, Wiktor Pawlik; wiceprezes Business Centre Club, Eugeniusz Budniok oraz przedstawiciel Sejmiku Województwa Śląskiego, Stanisław Gmitruk.

Swoją przemowę wygłosił również Przewodniczący Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich, Michał Gawroński, przedstawiając główne cele i wyzwania oraz plany rozwojowe na najbliższe lata działalności, wspominając także o korzyściach płynących z przystąpienia do ŚFPP. Zapowiedziano również powołanie Śląskiej Rady Gospodarczej, która będzie wspierać rozwój regionu i analizować bieżące sprawy gospodarcze województwa śląskiego, co świadczy o dążeniu Federacji do aktywnego udziału w kreowaniu lokalnych strategii rozwoju. 

Spotkanie było także okazją do zaprezentowania struktur organizacji i przedstawienia Rady Programowej. W jej składzie znaleźli się doświadczeni liderzy biznesu, którzy zobowiązali się do wspierania inicjatyw mających na celu intensyfikowanie przedsiębiorczości i tworzenie sprzyjającego środowiska biznesowego na Śląsku.

Ich obecność w Radzie zapewnia różnorodne perspektywy oraz wiedzę potrzebną do skutecznego formułowania  strategii rozwoju dla lokalnej społeczności przedsiębiorców. Przewodniczącym Rady Programowej ŚFPP został Marek Kowalski, do grona wiceprzewodniczących należą Arkadiusz Pączka,  Grażyna Spytek – Bandurska, Marta Adamczyk, Wiktor Pawlik, Eugeniusz Budniok i  Jan Klimek.  Członkami Rady mianowani zostali Jan Sarna, Adam Zieliński, Zygmunt Łukaszczyk, Joanna Pauly, Mariusz Cieśla, Artur Oleś, Barbara Juszczyk, Kazimierz Poznański, Tomasz Tyc, Tadeusz Koczkowski, Adam Mizerski oraz Mirosław Motyka. Honorowym członkiem Rady został Witold Rosa.

Utworzono także  sześć  komitetów wraz z ich przedstawicielami, które będą miały kluczowy wpływ na kształtowanie strategii działania Federacji. Ich działalność obejmuje obszary takie jak:

  • Zrównoważony rozwój – dr Marta Adamczyk
  • Energia i przemysł –  dr hab. prof. Politechniki Śląskiej Zygmunt Łukaszczyk
  • Work – life balance –  mgr Małgorzata Szczęsny
  • Prawo i finanse – dr Mariusz Cieśla
  • Bezpieczeństwo – płk Tadeusz Koczkowski
  • Lifelong learning –  prof. Akademii Górnośląskiej dr Joanna Strzelczyk – Łucka.

    Dodatkowo zapowiedziano powstanie dwóch kolejnych komitetów, skupiających się na dziedzinach  z zakresu nauki i zdrowia oraz działalności międzynarodowej.

Kolejnym ważnym akcentem inauguracji było wręczenie medali eco5.zero. Przewodniczący Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich uhonorował Joannę Pauly, Adama Zielińskiego, Adama Ramsa oraz Tomasza Tyca. Wręczenie odznaczeń stanowiło symbol uznania dla ich  zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych w biznesie.

Podsumowanie dotychczasowej współpracy z instytucjami takimi jak Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz ISACA było preludium do podpisania nowych umów o współpracy z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, a także z Akademią Górnośląską. To istotny krok w budowaniu silnych relacji między różnymi sektorami gospodarczymi.

Zwieńczeniem wieczoru było wręczenie symbolicznego czeku dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. Fundacja EKON wraz ze Śląską Federacją Przedsiębiorców Polskich zainicjowała całoroczną zbiórkę na protezę serca dla dzieci, w której podwojono już założony cel finansowy, co świadczy o ogromnym zaangażowaniu przedsiębiorców w działania na rzecz dobra społecznego. 

Wieczór zakończył się występem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, który dodatkowo uświetnił spotkanie inauguracyjne otwarcia Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich. Wydarzenie  to było okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, ale także inspirującym impulsem  do dalszego rozwoju i współpracy w środowisku biznesowym.