Izba Pracodawców Recyklingu Opakowań EKOPAK przypomina przykładowe obowiązki, jakie należy spełnić

10.03.2022

Przedsiębiorcy, których działalność wiąże się z pośrednim lub bezpośrednim oddziaływaniem na środowisko naturalne, zobowiązani są do rejestracji w odpowiednich systemach, składania okresowych raportów (sprawozdań) z zakresu swojej działalności oraz uiszczania stosownych opłat środowiskowych.

DO 15 MARCA 2022

1. Rodzaj sprawozdania: roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.

2. Rodzaj sprawozdania: roczne sprawozdanie o komunalnych osadach ściekowych za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.

3. Rodzaj sprawozdania: roczne sprawozdania o wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy; o masie zebranego zużytego sprzętu, masie odpadów powstałych ze zuzytego sprzętu; osiągniętych poziomach zbierania, odzysku oraz przygotowaniu do ponownego uzycia i recyklingu zuzytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; przeprowadzonych kampaniach edukacyjnych. Składane za pomocą modułu sprawozdawczego w systemie BDO.

4. Rodzaj sprawozdania: roczne sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii i akumulatorów za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.

5. Rodzaj sprawozdania: roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.

6. Rodzaj sprawozdania: roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO

DO 31 MARCA 2022

1. Rodzaj sprawozdania: zbiorczy wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

2. Rodzaj sprawozdania: sprawozdanie za pośrednictwem systemu PRTR ( Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń)

3. Rodzaj sprawozdania: sprawozdanie roczne o wysokości należnej opłaty produktowej oraz wniesienie ewentualnej opłaty produktowej za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.