Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie

24.04.2023

W dniu 28.03.2023 ruszyły prace Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Marszałek Województwa Śląskiego, Pan Jakub Chełstowski powołał w skład Komitetu Pana Michała Gawrońskiego- Prezesa Grupy Amber, Przewodniczącego Rady Regionów Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Komitet Monitorujący działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla instytucji zarządzającej programem i jest przez nią powoływany. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe). W pracach komitetu mogą uczestniczyć również przedstawiciele innych instytucji, w tym europejskich oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego. Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych oraz świata nauki, co ma zapewnić kontrolę społeczną nad realizacją programu. Komitet zatwierdza: metodykę i kryteria wyboru projektów, w tym wszelkie ich zmiany, końcowe sprawozdanie z wdrażania programu, plan ewaluacji programu `i jego zmiany oraz propozycje dotyczące zmian programu.

W posiedzeniu wzięli udział m.in. marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Anna Jedynak i przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Marek Gzik, a także wiceprzewodnicząca Sejmiku Urszula Koszutska.