KONFERENCJA pt.: „MIGRIGHT – O godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce”

27.06.2022

W dniu 21.06.2022 w Hotelu Monopol w Katowicach Federacja Przedsiębiorców Polskich i Region Śląski wraz z partnerami: OPZZ, CASE, NHO zorganizowała Konferencję poświęconą tematyce projektu „MIGRIGHT: Wzmocnienie dialogu społecznego na rzecz godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce”.

Celem Konferencji było przedstawienie głównych wniosków, ocen i dobrych praktyk dotyczących zwiększenia zdolności partnerów społecznych w Polsce do uczestnictwa w dialogu społecznym w celu wspierania praw pracowników cudzoziemskich i zapewnienia im godnych warunków pracy, zwłaszcza w obliczu obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i masowego napływu obywateli Ukrainy.

Przedstawiono nie tylko praktyczne aspekty funkcjonowania dialogu społecznego w obszarze spraw migracyjnych i uchodźczych, ale też nowe rozwiązania i inicjatywy sprzyjające poprawie sytuacji na rynku pracy, zwiększenia zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, z uwzględnieniem doświadczeń norweskich.

Na Konferencji zaprezentowano główne tezy i rekomendacje z raportu końcowego pt. „Narzędziownik dialogu społecznego na rzecz godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce”.

Skupiono się na takich zagadnieniach, jak:

 • identyfikacja najważniejszych wyzwań związanych z godną pracą cudzoziemców;
 • działania administracji i pracodawców na rzecz polepszania warunków pracy i pobytu cudzoziemców w naszym kraju;
 • weryfikacja problemów i przedsięwzięć naprawczych;
 • diagnoza słabych i mocnych
 • stron współpracy partnerów społecznych na rzecz zatrudnienia cudzoziemców.

Projekt był realizowany w latach 2020-2022 przez Federację Przedsiębiorców Polskich- lidera projektu, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Centrum analiz Społeczno- Ekomnomicznych oraz Confederation of Norwegian Enterprise.

Wśród prelegentów I części konferencji znaleźli się przedstawiciele administracji publicznej na poziomie centralnym oraz terenowym, partnerzy społeczni reprezentujący pracodawców i pracowników, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 • Pan Marek Kowalski- Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich,
 • Pani Izabela Domogała- Członek Zarządu Województwa Śląskiego,
 • Pan Michał Gawroński Prezes Grupy Amber, Przewodniczący Rady Regionów Federacji Przedsiębiorców Polskich,
 • Pan Marcin Wiatrów- Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Pan Grzegorz Sikorski- Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
 • Pani Janina Mironowicz- Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku,

W drugiej części konferencji przedstawiono zagadnienia dobrych praktyk na przykładzie rozwiązań norweskich w zapewnieniu cudzoziemcom godnych warunków pracy przez Panią Kristine Østrem Alsvik – Starszego Doradcę Konfederacji Norweskich Przedsiębiorstw (NHO).

Oczekiwania polskich pracodawców w zatrudnianiu cudzoziemców na rzecz zapewnienia atrakcyjnych warunków pracy. Tematykę zatrudniania cudzoziemców z punktu widzenia polskich pracowników.   Rekomendacje dla wzmocnienia dialogu społecznego w Polsce w celu zapewnienia godnych warunków pracy migrantów i uchodźców. Potrzeby partnerów społecznych w obliczu obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.

Prelegenci II części Konferencji.

 • Pani Kristine Østrem Alsvik – Starszy Doradca Konfederacji Norweskich Przedsiębiorstw (NHO), 
 • Pan Kuba Barwaniec- Prezes  Pergamin,
 • Pani Dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert prawa pracy, Federacja Przedsiębiorców Polskich,
 • Sebastian Koćwin, Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
 • Jan Bazyli Klakla, Oskar Chmiel, Emilia Małys-Zaremba – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Konferencję zakończyła dyskusja z udziałem uczestników moderowana przez eksperta FPP, oraz kierownika projektuPanią dr hab. Grażynę Spytek-Bandurską