Obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

04.04.2022

W dniu 4 kwietnia odbyły się obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Główną tematyką posiedzenia było:

  1. Bezpieczeństwo energetyczne oraz modyfikacja planów transformacji energetycznej, w świetle aktualnej sytuacji międzynarodowej oraz szerokiego spektrum konsekwencji inwazji militarnej Rosji w Ukrainie. 
  2. Dostosowanie funkcjonowania przedsiębiorstw do aktualnych okoliczności gospodarczych i fiskalnych, w tym m.in. zatrudnianie cudzoziemców i Ukraińców, którzy opuścili swój kraj wskutek trwających tam działań wojennych, zagadnienie waloryzacji kontraktów długoterminowych udzielanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych, zwłaszcza w branży budowlanej, problematyka zamówień publicznych finansowanych z Polskiego Ładu i konsekwencje redukcji terminów płatności, czy też kwestia naliczania składek ZUS od mieszkań wynajmowanych dla pracowników. 

I część spotkania z udziałem zaproszonych gości reprezentujących stronę rządową poświęcona była kwestiom energetycznym oraz modyfikacji planów transformacji energetycznej

  1. Zagadnienia powyższe z punktu widzenia regionu przedstawił – Jakub Chełstowski, Marszałek województwa Śląskiego, Przewodniczący WRDS
  2. Następnie odbyło się wystąpienie strony rządowej –  Jacka Sasina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych
  3. Jako kolejny wprowadził w problematykę – Dominik Kolorz, Wiceprzewodniczący WRDS, Przewodniczący Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Następnie wystąpili zaproszeni goście i eksperci oraz odbyła się dyskusją zakończona podsumowaniem, które reprezentuje stanowisko stron pracowników, pracodawców oraz strony samorządowej WRDS w Katowicach. Region Śląski wnioskuje o utworzenie ministerstwa właściwego do spraw transformacji energetycznej w Polsce, którego zasadniczym zadaniem będzie prowadzenie i nadzorowanie transformacji energetycznej w naszym kraju. W ocenie prezydium WRDS powstanie takie ministerstwa jest warunkiem niezbędnym, aby prawidłowo, sprawnie i skutecznie przeprowadzić transformacje.

Przedstawiciele Regionu uważają, że obecnie istniejąca sytuacja, wynikająca z dużego rozdrobnienia ośrodków decyzyjnych w tym obszarze na kilka ministerstw zaburza efektywność działania systemu  i rodzi duże spory kompetencyjne, osłabia nadzór, rozmywa  odpowiedzialność za podejmowane decyzje i opóźnia, a czasami wręcz uniemożliwia osiągane zakładanych celów. Obecna sytuacja polityczno-gospodarcza w Europie, a w szczególności skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę, dobitnie przypomniały, że fundamentalnym zadaniem każdego państwa jest  dbałość o sektor paliwowo-energetyczny, o własne źródła energii, bo od tego zależy stabilność gospodarki i bezpieczeństwo obywateli.

Trwający właśnie proces notyfikacyjny związany z „Umową społeczną dotyczącą transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego”, kwestie legislacyjne związane z wprowadzeniem w życie zapisów tego dokumentu i nadzorem nad ich realizacją są zadaniem priorytetowym nie tylko dla gospodarki województwa śląskiego, ale dla całego kraju. Rozłożony na kilkadziesiąt lat proces transformacyjny nie może pozostać zbiorem pojedynczych zadań dla poszczególnych ministerstw. To wspólne przedsięwzięcie strony rządowej, społecznej i samorządowej musi być objęte ścisłym nadzorem, jasnym podziałem kompetencyjnym i mieć nadany najwyższy priorytet ze względu na kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa.