24 lipca 2020 roku

Pan Michał Gawroński Przewodniczącym Rady Regionów Federacji Przedsiębiorców Polskich

We wrześniu 2019 roku Izba Pracodawców Recyklingu Opakowań Ekopak stała się częścią FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH.

FPP jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

Podstawowym celem i zadaniem FPP jest ochrona praw oraz reprezentowanie interesów pracodawców i pracowników zrzeszonych w FPP w szczególności w odniesieniu do prowadzonej przez członków działalności m.in. przez:

  1. prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką i stosunkami pracy;
  2. występowanie do organów władzy publicznej i organów sądowych w sprawach dotyczących zrzeszonych organizacji oraz praw i interesów pracodawców;
  3. reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców;
  4. prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców;
  5. prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców;
  6. organizowanie i popieranie szkoleń pracodawców, kadry zarządzającej i działaczy gospodarczych oraz organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń środowiska pracodawców, a także inicjowanie i popieranie działań w zakresie działalności wydawniczej i informacyjnej;
  7. prowadzenie działalności na rzecz rozwoju gospodarki oraz zwiększania jej konkurencyjności;
  8. podejmowanie inicjatyw mających na celu kształtowanie właściwej polityki społecznej, w tym polityki zatrudnienia, zabezpieczającej interesy pracowników i pracodawców;
  9. występowanie z inicjatywami do organów Unii Europejskiej, organów administracji rządowej i samorządowej w sprawach związanych z działalnością statutową Federacji;
  10. występowanie z wnioskami do właściwych organów o podjęcie inicjatyw ustawodawczych z propozycjami uregulowań prawnych w zakresie objętym zadaniami Federacji oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych członków w konsultacjach z właściwymi podmiotami dotyczących zmian takich uregulowań prawnych.

W 2020 roku Izba Pracodawców Recyklingu Opakowań Ekopak, stała się Biurem Regionalnym Federacji Przedsiębiorców Polskich, wspierającym firmy na terenie województwa śląskiego. Dzięki zawartym porozumieniom z Marszałkiem Województwa Śląskiego IPRO ekopak skupia się także na wspieraniu Przedsiębiorców działających na obszarze całego kraju w zakresie realizowania obowiązków odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w szczególności powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych poprzez budowanie systemu zbierania, transportu, odzysku i recyklingu. Realizuje obowiązki dotyczące społecznych kampanii edukacyjnych.

18 czerwca 2020 r. w siedzibie Federacji Przedsiębiorców Polskich w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Biur Regionalnych FPP, podczas którego Pan Michał Gawroński Prezes Zarządu IPRO EKOPAK został wybrany na Przewodniczącego Rady Regionów FPP. Więcej o Federacji można przeczytać pod adresem: http://federacjaprzedsiebiorcow.pl/