14 kwietnia 2020 roku

Podsumowanie zmian prawnych w zakresie ochrony środowiska w I kwartale 2020 roku


Dziedzina ochrony środowiska jest bardzo dynamiczna, potwierdzeniem tego są liczne zmiany przepisów prawa, które obserwowaliśmy w ostatnim czasie…

Tematem przewodnim roku 2019 oraz początku 2020 była konieczność dostosowania zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami do obowiązujących przepisów prawa oraz uruchomienie kolejnych modułów Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

BDO, czyli Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami Baza ma za zadanie przeciwdziałać nieprawidłowością, które występują w sektorze gospodarowania odpadami. W grudniu 2019 roku rejestr zmienił się w system BDO o nowych funkcjonalnościach, do których należy m.in.: ewidencja odpadów. System ten nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców, od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 2531). Załącznik do ww. rozporządzenia określa rodzaje i roczne ilości odpadów, których ewidencja nie jest wymagana.

Nowelizacja Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. 2019 poz. 701
z późn. zm.) umożliwia sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 30 czerwca 2020 r., z uwagi na obecną sytuację w kraju tj. stan epidemii, termin ten został wydłużony do 31 grudnia 2020 r. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. będą mieli czas, aby dokumenty wystawione w formie papierowej wpisać do systemu BDO.

Kolejną istotną zmianą jest przesunięcie terminu sporządzenia sprawozdań tzw. odpadowych za rok 2019 do dnia 30 czerwca 2020 r. Zmiana ta jest podyktowana koniecznością dostosowania systemu BDO do nowej funkcjonalności – sprawozdawczej.

Rok 2020 jest szczególnym z uwagi na konieczność dostosowania decyzji w zakresie gospodarowania odpadami. 5-ego marca minął termin na złożenie wniosku o dostosowanie zezwoleń odpadowych uzyskanych przed dniem 5-ego września 2018 r., brak realizacji obowiązku wiąże się z wygaśnięciem obecnie posiadanego zezwolenia. Co więcej posiadacz odpadów, który obowiązany jest do zmiany posiadanej decyzji, zobligowany jest do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019 poz. 1755).