Polski Ład – nowe rozwiązania dla Przedsiębiorców? – spotkanie konsultacyjne pracodawców Federacji Przedsiębiorców Polskich

26.01.2022

W dniu 26.01.2022 roku w Katowicach Śląska Federacja Przedsiębiorców Polskich wraz z Grupą Amber  i Izbą Pracodawców Recyklingu Opakowań EKOPAK, zorganizowała kolejne spotkanie konsultacyjne pracodawców Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Spotkanie miało na celu budowanie świadomości w zakresie zmian podatkowych wprowadzonych przez nowy program społeczno – gospodarczy. Składało się z dwóch części: „Polski Ład – nowe rozwiązania dla Przedsiębiorców” oraz „Dialog społeczny”.

Uczestników przywitali Przewodniczący FPP Pan Marek Kowalski wraz z Przewodniczącym Rady Regionów FPP Panem Michałem Gawrońskim.

Gościem pierwszej części spotkania był dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Pan Mariusz Cupiał wraz z ekspertami, którzy wyjaśniali najważniejsze zmiany podatkowe, wprowadzone w Polsce w dniu 1 stycznia 2022.

Eksperci odpowiadali na szereg pytań Gości dotyczących: rozliczania podatku w projektowanych grupach podatkowych VAT, ulgi dla klasy średniej, podatku CIT, oraz sposobów naliczania składki zdrowotnej. Pierwszą część zakończyła dyskusja w gronie pracodawców FPP.

Druga część spotkania była realizowana w ramach projektu „MIGRIGHT: Wzmocnienie dialogu społecznego na rzecz godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce”, prowadzona była przez Eksperta prawa pracy FPP – Panią profesor dr hab. Grażynę Spytek – Bandurską. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy strony pracodawców jako uczestników dialogu społecznego na temat zagadnień związanych z obecnością cudzoziemców na polskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w województwie śląskim.

Skupiono uwagę na zagadnieniach:

  • identyfikacji najważniejszych wyzwań związanych z godną pracą cudzoziemców w województwie śląskim;
  • omówiono dotychczas podjęte działania na rzecz polepszania warunków pracy cudzoziemców w województwie śląskim, zarówno ze strony administracji, jak i pracodawców oraz wskazanie efektów tych działań;
  • wskazano słabe i mocne strony współpracy partnerów społecznych na rzecz godnej pracy cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem wojewódzkiej rady dialogu społecznego i wypracowanych związanych z nią rekomendacji.

Jako ostatni zabrał głos Przewodniczący Rady Regionów FPP, Pan Michał Gawroński życząc wszystkim szybkiego usprawnienia wprowadzonych zmian i opracowania jednolitej interpretacji przepisów.


Dodatkowo ze względu na wysoki poziom skomplikowania zagadnienia, FPP opracowuje w imieniu Przedsiębiorców pytania, które pomogą wyjaśnić omawiane zagadnienia.

Federacja Przedsiębiorców Polskich zapowiada kolejne spotkania konsultacyjne w celu zapewnienia właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa i dostępu do wiedzy dla polskich przedsiębiorców.

Partnerzy spotkania: