Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

12.03.2024

W dniach 16  i 27 lutego 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach odbyły się dwa ważne posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiciele Prezydium WRDS spotykają się na regularnych naradach, aby wspólnie prowadzić obrady w kwestiach kluczowych dla rozwoju społeczno- gospodarczego regionu śląskiego.

Celem cyklicznych zgromadzeń WRDS jest analiza różnorodnych obszarów, począwszy od problemów związanych z transformacją gospodarczą, poprzez zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, aż po kwestie zatrudnienia i rozwoju społecznego.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego odgrywa kluczową rolę w procesie demokratycznego dialogu oraz podejmowania decyzji na poziomie regionalnym. Jej kompetencje obejmują szeroki zakres działań, mających na celu uwzględnianie różnorodnych perspektyw społecznych, ekonomicznych i środowiskowych w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju regionu.

W trakcie posiedzeń omówiono propozycje zmian legislacyjnych mających na celu zwiększenie finansowania likwidacji nielegalnych składowisk odpadów. Dyskusja koncentrowała się na konieczności wprowadzenia zmian umożliwiających gminom podjęcie działań w ustawowym trybie wykonania zastępczego na terenach, gdzie znajdują się tego rodzaju składowiska. Dodatkowo poruszono kwestię zmniejszenia skali zjawiska porzucania odpadów, zwłaszcza tych niebezpiecznych.

Ponadto, zaprezentowano nową technologię fizykochemicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o charakterze nieorganicznym, które nie nadają się do przetwarzania termicznego. Ta innowacyjna metoda może stanowić kluczowe narzędzie w walce z problemem odpadów niebezpiecznych, które dotychczas były trudne do efektywnego utylizowania.

Podczas ostatnich posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego omówiono szereg istotnych kwestii dotyczących rozwoju regionu oraz współpracy między różnymi grupami społecznymi, a administracją publiczną. Dyskusje i propozycje zgłoszone podczas spotkania stanowią ważny wkład w proces podejmowania decyzji na poziomie regionalnym oraz mogą przyczynić się do dalszego rozwoju i poprawy warunków życia mieszkańców województwa śląskiego.