Postaw z nami na eko – wizerunek

10.08.2023

Od stycznia 2016 roku, Fundacja Ekon, przy współpracy z Amber Eco, Izbą Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu w Katowicach, oraz firmą SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o. o jako Partnerem Strategicznym realizuje projekt eko- kampanii społecznej EKON. Celem kampanii jest kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych.

W społeczeństwie istnieje duży problem z identyfikacją odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych oraz ze zrozumieniem, jakim zagrożeniem dla zdrowia ludzi i środowiska jest nieprawidłowe postępowanie z tymi odpadami.

W wyniku tej niewiedzy odpady niebezpieczne często wyrzucane są wraz z innymi zmieszanymi odpadami komunalnymi i powodują w dalszej konsekwencji zanieczyszczanie innych odpadów, które mogłyby podlegać np. przetworzeniu – będących surowcami wtórnymi, a w konsekwencji zanieczyszczeniu środowiska. Tymczasem odpady niebezpieczne powinny być właściwie segregowane ze strumienia odpadów komunalnych, by zwiększyć bezpieczeństwo pracy pracowników sortowni, nie stanowić istotnego zagrożenia dla środowiska, wreszcie by przetworzyć je w sposób zgodny z prawem.

W ramach Eko-kampanii społecznej EKON prowadzone są szkolenia i warsztaty wśród dzieci i młodzieży w celu podnoszenia świadomości ekologicznej. Szkolenia prowadzone cyklicznie obejmują m.in. najważniejsze zagadnienia związane z segregacją odpadów oraz właściwe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi.

Tematyka prowadzonych szkoleń i warsztatów porusza również najbardziej aktualne problemy środowiskowe: smog, niską emisję, dzikie wysypiska śmieci. Zjawiska, które we współczesnym świecie przybrały na sile. Prewencja polega na podkreśleniu wagi problemu oraz podejmowaniu działań w celu eliminacji zagrożeń. Uczestnicy warsztatów mogą również poznać alternatywne źródła energii. Sposób przekazywania wiedzy dostosowywany  jest do wieku uczestników warsztatów i szkoleń.

Eko-kampania społeczna EKON realizuje również szereg działań edukacyjnych dla pracowników i mieszkańców gmin. W ramach kampanii Ekon organizowane są również eventy dla firm, które dbają o Eko-wizerunek. Kampania ściśle współpracuje z jednostkami administracji rządowej m.in. współorganizuje cykliczne wydarzenia takie jak Eko-Pikniki.

Realizacja powyższego celu eko-kampanii społecznej EKON, w tym związanych z nim przedsięwzięć niesie ze sobą wieloaspektowe praktyczne korzyści w postaci:

  • wzrostu świadomości wśród mieszkańców – dotyczącej wytwarzanych odpadów oraz zagrożenia ekologicznego spowodowanego niewłaściwym sortowaniem odpadów,
  • braku uszkodzeń urządzeń wykorzystywanych do pracy w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów,
  • zmniejszenie kosztów zagospodarowania poszczególnych „czystych” strumieni odpadów,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie punktów zbiórki segregowanych odpadów niebezpiecznych,
  • zmniejszenie kosztów społecznych i ryzyka zagrożenia dla życia, zdrowia i środowiska,
  • powstawanie nowych miejsc pracy.

Ponadto, współtworzenie zintegrowanej strategii ekologicznej, przyczyni się do zbudowania właściwych postaw społeczeństwa wobec środowiska, a także będzie dla każdej instytucji szczególnym wyróżnieniem na rynku.

Kontakt:

Telefon: +48 32 725 49 24
Adres e-mail: bz@fundacja-ekon.pl
Strona internetowa: www.fundacja-ekon.pl