Spotkanie Partnerów strategicznych Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich

13.10.2023

Śląska Federacja Przedsiębiorców Polskich wraz z Partnerami Strategicznymi: Business Center Club i Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Gliwicach rozpoczęli rozmowy w zakresie analizy bieżącej sytuacji w Regionie i potrzeb polityki gospodarczej po wyborach. Organizacje promują również wspólną kampanię informacyjną pod hasłem #PrzedsiębiorcaToTeżWyborca.

Integracja działań silnych organizacji zrzeszających przedsiębiorców jest inicjatywą, która jeszcze dobitniej wskazuje priorytet sytuacji, a chodzi o nie pomijanie głosu przedsiębiorców przez polityków.

„Dekalog Przedsiębiorcy” przedstawia 10 kluczowych obszarów wymagających natychmiastowych zmian, aby pomóc przedsiębiorcom w problemach, przed którymi stają na co dzień. Dokument nie skupia się wyłącznie na kwestiach podatkowych czy finansowych, ale na szeroko rozumianym otoczeniu biznesowym – systemie ochrony zdrowia, systemie wynagrodzeń, rynku pracy, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwie sektora żywnościowego czy demografii.

1. Zrozumiałe i stabilne prawo oraz wzmocnienie dialogu społecznego.

• Ograniczenie częstotliwości wchodzenia w życie zmian przepisów wpływających na warunki prowadzenia działalności gospodarczej
• Wprowadzenie obowiązkowej szczegółowej analizy wpływu projektowanych przepisów na przedsiębiorców do OSR
• Minimalny termin konsultacji – 30 dni
• Obowiązek konsultacji również innych projektów niż rządowe
• Obowiązek uwzględniania przez rząd wynegocjowanych w RDS ustaleń i uchwał strony pracodawców i związków zawodowych
• Przygotowanie rzetelnego raportu z konsultacji społecznych do OSR
• Wdrożenie kamienia milowego z KPO dot. poprawy jakości stanowionego prawa

2. Sprawiedliwy i czytelny system podatkowy.

• Tworzenie przepisów nie pozostawiających wątpliwości interpretacyjnych oraz stosowanie jednoznacznej i stabilnej wykładni przez organy skarbowe
• Aktywne identyfikowanie przez MF przepisów wymagających korekty ze względu na wyroki sądów niezgodne z linią KAS
• Zapewnienie ciągłości łańcuchów fakturowania
• Uproszczenie matrycy VAT – dwie stawki
• Zmiany KPK chroniące przedsiębiorców przed nieuzasadnionymi represjami
• Zwiększenie obrotu bezgotówkowego

3. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych.

• Uporządkowanie systemu i zrównanie warunków konkurencji – eliminacja zasady zbiegu tytułów
• Uelastycznienie i indywidualizacja podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców
• Stopniowe ujednolicanie zasad rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i podatków – docelowo wprowadzenie jednolitej daniny
• Ograniczanie przywilejów emerytalnych, powodujących obciążenie budżetu państwa i nie znajdujących uzasadnienia w świetle zasady równości
• Reforma systemu orzekania o niepełnosprawności ukierunkowana na możliwości, a nie ograniczenia

4. Zabezpieczenie rynku pracy przed zmianami demograficznymi.

• Ułatwienie dostępu do polskiego rynku pracy dla cudzoziemców, tworzenie lepszych warunków życia i pracy
• Pobudzanie aktywności zawodowej i komplementarne działania w systemach opieki instytucjonalnej
• Wspieranie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami – efektywne zachęty finansowe, podnoszenie kompetencji zawodowych
• Stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego przy jednoczesnej reformie emerytur pomostowych i wsparciu dla osób wymagających przekwalifikowania
• Określenie płacy minimalnej na poziomie 50% przeciętnego wynagrodzenia
• Cyfryzacja prawa pracy

5. Jednolity system wzrostu wynagrodzeń we wszystkich grupach społecznych.

Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw rosną rok do roku w tempie kilkunastoprocentowym, podczas gdy w poprzednich latach wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz szerzej rozumianym sektorze publicznym pozostawał przez długi okres zamrożony, zaś w 2023 r. wzrośnie o jedynie 7,8%. Niski poziom wynagrodzeń w sektorze publicznym w stosunku do rynkowych stawek płac uniemożliwia utrzymanie kompetentnych kadr w poszczególnych jednostkach, a w konsekwencji prowadzi do pogorszenia jakości usług publicznych i erozji zdolności państwa, które są istotne również z punktu widzenia przedsiębiorców i stabilnego rozwoju gospodarczego.

6. Odpowiedzialna i zrównoważona polityka gospodarcza.

• Odejście od odwróconych ról NBP i rządu – przywrócenie walki z inflacją jako celu polityki pieniężnej oraz tworzenia warunków do rozwoju gospodarczego i społecznego dla polityki fiskalnej i regulacyjnej • Odbudowa wiarygodnej komunikacji z rynkiem finansowym, stabilizacja kursu złotego, wykorzystanie środków z KPO i funduszy strukturalnych
• Jasne określenie roli państwa na rynku – odejście od prowadzenia nieuczciwej konkurencji dla biznesu prywatnego

7. Poprawa bezpieczeństwa kraju.

• Odblokowanie inwestycji w OZE
• Budowa rozproszonych zdolności produkcji energii
• Odporny system zapasów materiałowych i żywnościowych
• Wykorzystanie kompetencji w sektorze IT do budowy systemu cyberbezpieczeństwa kraju

8. Reforma systemowa ukierunkowana na poprawę stanu zdrowia Polaków.

• Reforma systemu finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia
• Budowa ładu instytucjonalnego w systemie ochrony zdrowia
• Zapewnienie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej – podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna
• Budowanie potencjału oraz wykorzystanie kadr medycznych
• Poprawa kondycji sektora szpitalnego

9. Rozwiązania adresowane do sektora żywnościowego.

• Poprawa pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym
• Zwiększenie konkurencyjności producentów rolnych
• Ochrona jakości żywności i zdrowia
• Promowanie transferu wiedzy i umiejętności
• Wdrożenie instrumentów wsparcia finansowego oraz udogodnień podatkowych dedykowanych producentom, organizacjom producentów i spółdzielniom
• Aktualizacja Paktu dla Obszarów Wiejskich
• Opracowane całościowego raportu o stanie sektora rolno-spożywczego i administracji rolnej w kontekście perspektywy finansowej 2021-2027

10. Poprawa konkurencyjności i zwiększenie promocji polskich przedsiębiorstw.

• Odblokowanie środków z KPO
• Efektywne wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach nowej perspektywy finansowej
• Budowa soft power w celu efektywnej promocji Polski i jej wyrobów zagranicą • Wznowienie współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego

Troska o przedsiębiorców to nie jest tylko troska o wybraną, wąską grupę społeczną. Sprawne dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwa to nie tylko miejsca pracy, ale także lepsze rozwiązania dla pracowników, czyli bezpośrednio – każdego z zatrudnionych Polaków. Wnioski z prowadzonych działań przekażemy w trakcie Konferencji www.eco5zero.pl, która odbędzie się 1-2 grudnia 2023 w Katowicach.