Umowa o współpracy pomiędzy Grupą Amber a Akademią Górnośląską im. W. Korfantego w Katowicach

22.04.2024

Współpraca między sektorem biznesowym a instytucjami naukowymi to kluczowe zagadnienie podejmowane w kontekście współczesnej problematyki gospodarczej.

Jednym z inspirujących przykładów takiego partnerstwa jest porozumienie podpisane  11 kwietnia 2024 r.  pomiędzy Grupą Amber a Akademią Górnośląską im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, które ma na celu wzmacnianie potencjału naukowego i biznesowego regionu, a także wspieranie innowacyjnych projektów oraz badań. Podjęcie tej współpracy jest wyrazem zaangażowania obu instytucji w rozwój społeczny, gospodarczy oraz naukowy. 

Współpraca Grupy Amber z Akademią Górnośląską to także krok w kierunku budowania silniejszej społeczności akademicko – biznesowej poprzez wymianę doświadczeń, wspólną pracę nad projektami oraz organizację konferencji i wydarzeń branżowych, obie instytucje mogą przyczyniać się do promowania odpowiedzialnego biznesu oraz edukacji związanej  z aspektami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi.

Jednym z kluczowych elementów współpracy jest rozwój programów  nauczania związanych z ESG oraz organizacja kursów i szkoleń dedykowanych temu tematowi.  Aby podkreślić istotę tej strategicznej współpracy, Grupa Amber objęła patronatem nowo utworzony przez Akademię Górnośląską kierunek studiów podyplomowych – ESG: Transformacja biznesu dla przyszłości.  W dobie coraz większej świadomości społecznej oraz rosnącego znaczenia kwestii związanych z ochroną środowiska i społeczną odpowiedzialnością, taki kierunek studiów jest niezbędny dla przyszłych liderów biznesu, a patronat Grupy Amber podkreśla zaangażowanie firmy w promowanie najlepszych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań w obszarze ESG. 

Partnerstwo Grupy Amber z Akademią Górnośląską w propagowaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju stanowi wyraz wspólnej misji budowania lepszej przyszłości dla wszystkich. Obie instytucje posiadają szeroki zakres zasobów, które mogą zostać wykorzystane do rozpowszechniania koncepcji zrównoważonego rozwoju na różnych płaszczyznach. Poprzez edukację, badania i praktykę biznesową obie strony wspólnie mogą przyczyniać się  do promowania ekorozwoju oraz inspirować kolejne pokolenia do działań na rzecz ochrony środowiska i społeczności. 

Dopełnieniem porozumienia jest objęcie patronatem przez Akademię Górnośląską  VI edycji Konferencji EKON: eco.5zero, która odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2024 r. w Katowicach. Współpraca Grupy Amber z Akademią Górnośląską zakłada propagowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań, a dzięki połączeniu sił tych dwóch instytucji, uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi tendencjami i najlepszymi praktykami na płaszczyźnie biznesu  i ekonomii. Podjęcie współpracy przez Grupę Amber i Akademię Górnośląską stanowi ważny krok w kontekście budowania zrównoważonej i odpowiedzialnej gospodarki.

Ta partnerska inicjatywa nie tylko przyczynia się do rozwoju wiedzy i kompetencji, ale przede wszystkim generuje realne działania na rzecz ochrony środowiska i poprawy warunków życia. To także doskonała okazja do budowania relacji między światem nauki i biznesu oraz inspirujących dialogów dotyczących wyzwań i możliwości, które stoją przed współczesnym społeczeństwem.