X Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego

10.10.2023

W dniu 27 września br. w Raszynie- Falentach podczas X Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego, Grupa Amber zorganizowała debatę pt. „Bezpieczeństwo Ekologiczne Kraju”. Moderatorem debaty był Prezes Zarządu Grupy Amber & Partnerzy, Przewodniczący Rady Fundacji EKON, Pan Michał Gawroński.

Uczestnicy debaty skupili się na aktualnej tematyce bezpieczeństwa ekologicznego i ekozagrożeń, podkreślając iż w zmieniającym się świecie bezpieczeństwo ekologiczne obok bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego zajmuje czołowe miejsce.

Ochrona środowiska jest jedną z zasadniczych wartości chronionych przez Konstytucję. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, zaś władze publiczne mają obowiązek ochrony środowiska i prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.

Artykuł 74 przede wszystkim formułuje zadania i obowiązki władz publicznych i tworzy zasadę polityki państwa. Dwa zasadnicze obowiązki to ochrona środowiska (ust. 2) oraz wspieranie odpowiednich działań obywateli  (ust 4). Ochrona środowiska to całokształt działań i narzędzi, które przeciwdziałają pogorszaniu się stanu środowiska. Warto podkreślić w tym kontekście przeciwdziałanie negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska (art. 68 ust. 4).

Ustęp trzeci formułuje prawo podmiotowe (obywateli i cudzoziemców) do informacji o stanie i ochronie środowiska. Jest to konkretyzacja szerszego prawa do informacji (art. 54 i art. 61). Adresatem tych obowiązków są władze publiczne. Artykuł 86 mówi, iż każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.

Uczestnikami debaty „Bezpieczeństwo Ekologiczne Kraju” byli:

  • Moderator Michał Gawroński- Prezes Zarządu Grupy Amber&Partnerzy, Przewodniczący Rady Fundacji EKON,
  • Andrzej Gawłowski – Ekspert ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, członek Rady Programowej Fundacji EKON,
  • dr Marek Haliniak – Generalny Radca Ministerstwa Klimatu i Środowiska, b. Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
  • Paweł Palus – Dyrektor Operacyjny European Recycling Platform, ERP Organizacja Odzysku S.A.

Andrzej Gawłowski zwrócił uwagę na rolę jaką odgrywa gospodarka odpadami komunalnymi w zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju oraz o zagrożeniach odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi głównie z produkcji przemysłowej. Ekspert omówił również temat dostępu do wody jako ważnego czynnika zapewniającego bezpieczeństwo ekologiczne kraju, ponieważ zasoby wodne są niezbędne zarówno dla potrzeb bytowych jak i produkcyjnych.

Dr Marek Haliniak podkreślił, iż kwestie bezpieczeństwa ekologicznego są ściśle związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju. Postępująca dekarbonizacja może przyczynić się do zachwiania bezpieczeństwa energetycznego kraju. Widmo braku węgla oraz chaos jaki powstał poprzedniej jesieni jest tego przykładem. Prelegent podkreślił, iż w warunkach panujących w naszym kraju powinno być preferowane wytwarzanie energii z biomasy i geotermii. Zwrócił również uwagę, iż problematycznymi są odpady powstające z fotowoltaiki oraz z elementów rozmontowanych wiatraków.

Paweł Palus przedstawił temat równowagi „ odpadowej” pomiędzy producentem, konsumentem, a Państwem. Handel międzynarodowy i rosnąca konsumpcja sprawiają, że recykling jest pilnym i zbyt złożonym zadaniem. Nadmienił jak ważna jest edukacja konsumentów, firm i władz publicznych o optymalnych rozwiązaniach w zakresie recyklingu odpadów. Podał przykłady natury środowiskowo – ekonomiczno – prawnej, dającej maksymalizację korzyści dla polskiej gospodarki i społeczeństwa z prawidłowo przeprowadzonego procesu recyklingu odpadów.

Konferencja jest jednym z najbardziej prestiżowych przedsięwzięć edukacyjnych w Polsce, mającym istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli. Podczas wydarzenia można spotkać wielu wybitnych gości i ekspertów z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych.