XVI Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych, Rynia 15-17 maja 2023

22.05.2023

W dniu 16 maja br. w Ryni podczas XVI Kongresu Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych, Grupa Amber zorganizowała debatę pt. „Ekozagrożenia bezpieczeństwa biznesu i terroryzm ekologiczny”. Moderatorem debaty był Prezes Zarządu Grupy Amber&Partnerzy, Przewodniczący Rady Fundacji EKON, Pan Michał Gawroński.

Uczestnicy debaty skupili się na aktualnej tematyce ekozagrożeń i ekoterroryzmu zaczynając od podania jego definicji jako aktu przemocy z użyciem broni lub zagrożeniem jej użycia, popełnianym w celu poparcia aktywności pro-środowiskowej i skierowany przeciwko ludziom lub mieniu. Podkreślili przy tym, że nie należy mylić eko-terroryzmu z działalnością ekologów, ekologistów (radykalni ekolodzy) czy wręcz klasyczną przestępczością, której sprawcy dopuszczają się zwykłego wandalizmu.

Prelegenci zwrócili uwagę, iż istnieją regulacje prawne o charakterze globalnym (ONZ), regionalnym (Rada Europy) czy unijnym, które definiują terroryzm w ogóle i zapewniają karanie sprawców. Nadmieniono, iż dozwolone są protesty, chociażby na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, przeciwko inwestycjom infrastrukturalnym czy dewastacji przyrody (wycinaniu drzew), które stanowią formę ekspresji jednostki. Jednakże takie akty ekspresji powinny być organizowane pokojowo i zgodnie z przepisami, które nie powodują naruszenia porządku publicznego oraz nie stanowią impulsu podżegania do przemocy (dr Andrzej Jagusiewicz).

Ochrona środowiska jest jedną z zasadniczych wartości chronionych przez Konstytucję. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, zaś władze publiczne mają obowiązek ochrony środowiska i prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.

Artykuł 74 przede wszystkim formułuje zadania i obowiązki władz publicznych i tworzy zasadę polityki państwa. Dwa zasadnicze obowiązki to ochrona środowiska (ust. 2) oraz wspieranie odpowiednich działań obywateli (ust 4). Ochrona środowiska to całokształt działań i narzędzi, które przeciwdziałają pogorszaniu się stanu środowiska. Warto podkreślić w tym kontekście przeciwdziałanie negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska (art. 68 ust. 4).

Ustęp trzeci formułuje prawo podmiotowe (obywateli i cudzoziemców) do informacji o stanie i ochronie środowiska. Jest to konkretyzacja szerszego prawa do informacji (art. 54 i art. 61). Adresatem tych obowiązków są władze publiczne.

Dr Małgorzata Falencka- Jabłońska zwróciła uwagę, iż w XXI wieku termin- ekologia a zwłaszcza przedrostek „eko” stały się słowem wytrychem a ich nadużywanie w celach marketingowych wpisane jest już na stałe w codzienność. Spotykanie takich absurdalnych zwrotów  jak np.: ekologiczna pralnia chemiczna, ekologiczna odzież, żywność, pojazdy ,architektura i wiele innych. Ekologia to biologia środowiska i zależności w nim istniejące z człowiekiem jako jednym z jej komponentów. Wywieranie presji poprzez wszechobecne reklamy propagujące „diety eko” oraz suplementy diety gwarantujące zdrowie i długowieczność to swego rodzaju systematyczny i konsekwentny nacisk na współczesnych ludzi. Brak wiedzy przyrodniczej i świadomości sprawia, że takie manipulacje naszymi nawykami odnoszą zamierzone skutki i zwiększają zyski producentom artykułów „eko”. Warto zdać sobie sprawę, że edukacja społeczeństwa wszystkich klas wieku w zakresie praw przyrody, mechanizmów i procesów, sprawi ,że ważniejsze stanie się być a nie mieć. Co więcej od praktycznej wiedzy przyczynowo- skutkowej  zjawisk i zagrożeń otaczającego środowiska przyrodniczego, zależy nasze być albo nie być? Jednocześnie zachowanie zasobów przyrody oraz jej różnorodności biologicznej jednoznacznie zależy od poziomu wiedzy i kształtowania właściwych postaw, czyli edukacji.

Dr Marek Haliniak podkreślił, iż zadaniami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska jest kontrolowanie podmiotów gospodarczych, tymczasem społeczeństwo oczekuje np., że GIOŚ będzie ścigać obywateli którzy wyrzucają śmieci do lasu. Mimo wspomnianego innego zakresu działań inspekcji stworzono aplikację „Zgłoś interwencję” oraz „mObywatel” dzięki którym zlikwidowano 350 nielegalnych wysypisk śmieci.

Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem edukacyjnym w Polsce odbywającym się od 2005 roku, mającym istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli. Podczas wydarzenia można spotkać wielu wybitnych gości i ekspertów z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych.

Uczestnikami debaty „Ekozagrożenia bezpieczeństwa biznesu i terroryzm ekologiczny” byli:  

  • Moderator Michał Gawroński- Prezes Zarządu Grupy Amber&Partnerzy, Przewodniczący Rady Fundacji EKON, 
  • dr Andrzej Jagusiewicz- Prezydent Europejskiej Federacji Ochrony Powietrza, członek Rady Programowej Fundacji EKON,
  • dr Małgorzata Falencka- Jabłońska- Członek Rady Programowej Koalicji Klimatycznej, członek Rady Programowej Fundacji EKON,
  • dr Marek Haliniak- Generalny Radca Ministerstwa Klimatu i Środowiska, b. Główny Inspektor Ochrony Środowiska.