ZEBRANIE WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO W KATOWICACH

25.10.2023

W dniu 24 października 2023 w Katowicach odbyło się zebranie zespołu problemowego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego do spraw związanych z odpadami.

Zespół jest odpowiedzią na inicjatywę członków WRDS, która pojawiła się już w 2022 roku przy okazji obrad poświęconych problemom samorządów z likwidacją porzuconych odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych.

Zgodnie z uchwałą do zadań zespołu należeć będzie:

 • wypracowanie rekomendacji działań zmierzających do poprawy dostępności środków potrzebnych na usuwanie porzuconych odpadów w sytuacji, gdy nie ustanowiono zabezpieczenia roszczeń lub gdy kwota zabezpieczenia okaże się niewystarczająca do wykonania zastępczego;
 • podejmowanie kwestii związanych ze sposobami wykorzystania odpadów i technologiami służącymi temu celowi;
 • wykonywanie zadań powierzonych przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Katowicach.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach działa od 2015 roku, a przedmiotem jej działania jest:

 • prowadzenie dialogu w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno – gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarki i spójności społecznej w województwie śląskim
 • działanie na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno – gospodarczych w województwie śląskim, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej i samorządowej.

Kompetencje WRDS:

 1. Wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach:
  – objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w  kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa
  – przekazanych przez Radę Dialogu Społecznego
 2. Rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli uzna sprawy te za istotne dla zachowania pokoju społecznego
 3. Opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców
 4. Inicjowanie procesu legislacyjnego we współdziałaniu z Radą Dialogu Społecznego

Z ramienia Federacji Przedsiębiorców Polskich funkcję Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, w zespole problemowym ds. związanych z odpadami pełni Pan Michał Gawroński – Prezes Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz GA&P.

Podczas zebrania, zespół zwrócił uwagę i przedstawił problem tzw. bomb ekologicznych, czyli niezabezpieczonych, nagromadzonych dużych ilości substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego, których przedostanie się do wody lub gleby może powodować jej zanieczyszczenie. Określeniem tym nazywa się najczęściej nielegalnie nagromadzone odpady niebezpieczne. Problem nielegalnych składowisk zaprezentowała firma Sarpi Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. – ekspert w zakresie gospodarowania odpadami w województwie śląskim.

Odpady to surowce i źródło energii, a nie zagrożenie – taka powinna być nasza polityka gospodarcza.